Formacja

 

Formacja we Wspólnocie ma ukształtować w nas „nowego człowieka”, ma nas upodobnić do Pana Jezusa i Jego całkowitej ofiary z siebie. Ma to być proces stopniowego przyswajania sobie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu.

Ta, którą Pan powołuje, wezwana jest, aby odpowiedzieć „tak” Bogu i osobiście troszczyć się o rozwój własnego powołania. Musi otworzyć przestrzeń swego życia na działanie Ducha Świętego i ofiarnie zaangażować się w proces formacyjny.

Pierwszy okres we Wspólnocie, tzw. kandydatura, przeznaczony jest na dokładniejsze rozpoznanie i ugruntowanie powołania. Po nim następuje 2-letni nowicjat – czas głębokiego docierania do wnętrza osoby, tak aby każda jej postawa i czyn, zarówno w doniosłych momentach życia, jak i w codziennych okolicznościach, ujawniała jej całkowitą i radosną przynależność do Boga.

Po ukończeniu nowicjatu siostry składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na 1 rok. Następuje dalszy etap formacji, tzw. juniorat. Po 5 latach ślubów czasowych następują śluby wieczyste. Na tym jednak formacja się nie kończy. Ma ona trwać do końca życia, tak aby każda z nas miała szansę nieustannego pogłębiania wierności wobec charyzmatu i misji Wspólnoty. Ostatecznym celem każdej z nas jest osiągnięcie świętości poprzez stawanie się coraz pełniej Dzieckiem Łaski Bożej.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

 

Dziewczęta, które Pan Bóg powołuje do całkowitego oddania się Jemu poprzez uczestnictwo w charyzmacie Wspólnoty, mogą prosić o przyjęcie do niej, najpierw na czas próby (formacji), a potem na stałe przez złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Aby kandydatka mogła zostać przyjęta do Wspólnoty wymaga sie od niej:

  • ukończenia przynajmniej 18 roku życia,
  • zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • odpowiedniego charakteru i pewnego poziomu dojrzałości;
  • przedstawienia świadectwa chrztu i bierzmowania, zaświadczenia o stanie wolnym, opinii proboszcza, życiorysu, świadectwa zdrowia i prośby o przyjęcie.

Kandydatka, która przekroczyła 30. rok życia może być przyjęta po bardziej wnikliwym rozeznaniu.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do KONTAKTU.