Charyzmat i apostolstwo

 

CHARYZMAT

Istota posłannictwa i duchowości, czyli charyzmat Stowarzyszenia, zawiera się w nazwie: Wspólnota Dzieci Łaski Bożej. Wyraża ona doświadczenie otrzymywania życia od udzielającego się, żywego i obecnego Boga – doświadczenie Jego łaski oraz pragnienie dzielenia się tym doświadczeniem z innymi w braterskiej wspólnocie. (Konstytucje p.3)

Duchowość Wspólnoty opiera się na głębokim doświadczeniu obecności Boga, który udziela się człowiekowi. Bóg objawił się nam w Chrystusie, mocą Ducha Świętego dał nam życie, uczynił nas swoimi dziećmi, pozwolił przeżyć wspólnotę z Nim i braćmi i pociągnął nas całkowicie ku Sobie. Dlatego przyjęłyśmy nazwę Wspólnota Dzieci Łaski Bożej.

WSPÓLNOTA – jest darem Bożym, miejscem, w którym wspólnie wzrastamy ku pełni życia w Bogu, uczymy się miłości, doświadczamy mocy modlitwy i radości płynącej ze służby. Chcemy ten dar pielęgnować i pozwolić innym mieć udział w radości wspólnej drogi.

Jesteśmy umiłowanymi DZIEĆMI Boga, które On hojnie obdarza wszystkim, co jest im potrzebne. Dlatego staramy się o postawę bezgranicznej ufności, prostoty i wdzięczności wobec naszego Ojca. Liczymy zawsze na Jego dobroć i miłosierdzie, powierzamy Mu nasze troski i z wiarą przyjmujemy Jego wolę dla nas.

ŁASKA BOŻA – sprawiła wszystko, czym żyjemy i czym jesteśmy. To Jezus – nasz Zbawiciel darował nam nowe życie w Duchu Świętym, „jest w nas Sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13). On pierwszy nas umiłował, wezwał i powołał, aby dać nam Siebie.

Wspólnota prowadzi działalność ewangelizacyjną i formacyjną w formach zaczerpniętych ze współczesnych ruchów odnowy Kościoła.

 

APOSTOLSTWO

 

6

Pragniemy być świadectwem Łaski Bożej przez sam fakt naszego powołania, przez miłość, którą czerpiemy ze zjednoczenia z Bogiem i trwania we Wspólnocie.

Prowadzimy DZIAŁALNOŚĆ EWANGELIZACYJNĄ i formacyjną w formach, które zaczerpnęłyśmy ze współczesnych ruchów odnowy Kościoła, zwłaszcza z Ruchu Odnowy w Duchu Świętym i z Ruchu Światło-Życie.

Prowadzimy rekolekcje, dni skupienia, spotkania modlitewne i biblijne dla młodzieży, dorosłych, dzieci i dla całych rodzin. Pracujemy w szkołach katechizując dzieci i młodzież. Współpracujemy z duszpasterzami w parafii w trosce o to, by stawała się ona coraz bardziej wspólnotą wspólnot.

Staramy się o piękny i czytelny, zgodny ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II kształt liturgii oraz świadomy i zaangażowany udział wszystkich uczestniczących w niej.

POMAGAMY osobom od alkoholu i innym potrzebującym, którzy chcą rozwiązać swoje problemy lub wzmocnić wiarę – przez modlitwę wstawienniczą, rozmowy, spotkania, a czasem przez umożliwienie im czasowego pobytu w naszej Wspólnocie. Przez praktykowanie abstynencji chcemy tworzyć środowiska umożliwiające innym życie w trzeźwości.

Pogodny wieczór na rekolekcjach oazowych Pragnienie dzielenia się doświadczeniem łaski Bożej wyraża się nie tylko w działalności ściśle ewangelizacyjnej i formacyjnej, lecz również w trosce o ubogich. Dopełnieniem ewangelizacji i formacji jest działalność charytatywna podejmowana wobec potrzebujących. Chcemy, by Ewangelia ogarnia całego człowieka w jego wymiarze duchowym, psychicznym i fizycznym.